Farmasøyttjenester - en oversikt over status internasjonalt

På bakgrunn av Helse- og omsorgsdepartementets bestilling til Helsedirektoratet («Utredninger om farmasøyttjenester og etterlevelse av behandling med legemidler») har Apokus, på oppdrag fra Apotekforeningen, utarbeidet en rapport om pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter internasjonalt.

Rapporten er tenkt å fungere som et kunnskapsgrunnlag for interessenter i prosessen rundt farmasøyttjenester i Norge. Det finnes, så langt forfatteren har kunnet fastslå, ikke en slik oversikt tilgjengelig i dag.

Farmasøyttjenester beskrevet i rapporten

undefined

Last ned hele Apokus rapporten i PDF

Rapporten er utarbeidet i perioden 10. april – 5. juni 2014 av Ragnar Hovland, utviklingsleder i Apokus. Kunnskapsinnhentingen er gjort ved samtaler og mailkorrespondanse med representanter for Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) og representanter for nasjonale farmasøyt- og apotekorganisasjoner. I tillegg er det gjort søk på internett (Google) og i PubMed. En rapport fra Läkemedelsverket i Sverige har også vært benyttet som et utgangspunkt ("Kunskapsöversikt. Delrapport inom regeringsuppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek," 2013).

Det er som hovedregel oppgitt referanser på dokumentasjonen av tjenestene, unntakene er de foreløpige data som er innhentet ved personlig kommunikasjon.

Avgrensninger

Med farmasøyttjenester menes det i denne rapporten tjenester som farmasøyter utfører utover basisoppgavene i apotek, som er å ekspedere legemidler til pasient på en sikker og effektiv måte. Tjenestene som beskrives tilbys for ytterligere å bidra til riktig legemiddelbruk eller på annen måte bidra til forbedret folkehelse.

Rapporten er ikke en fullstendig oversikt over alle farmasøyttjenester. Hovedfokus har vært på land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, og inkluderer derfor bare tjenester fra Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. Det er også satt som en forutsetning at tjenestene skal ha en viss utbredelse (nasjonale og regionale tjenester).

Tjenester rettet mot sluttbruker og som utføres av farmasøyter ansatt i primærapotek, eller på annen måte tilknyttet primærhelsetjenesten, er prioritert. Disse tjenestene kan allikevel utføres andre steder enn i apoteket og i samarbeid med andre helseprofesjoner.

Det er lagt størst vekt på tjenester som betales, eller planlegges betalt, av tredjepart (forsikringsordning, myndigheter o.l.), men noen tjenester med brukerbetaling er også inkludert.

Oppdragsgiver: Apotekforeningen