Effekten av tjenesten Medisinstart på pasienters etterlevelse av foreskrevet legemiddelbehandling

Apokus har gjennomført en randomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av tjenesten Medisinstart. Resultatene tyder på at oppstartsveiledning med farmasøyt kan bidra til å øke etterlevelsen blant pasienter som starter med langvarig legemiddelbehandling.

Etterlevelse av legemiddelbehandling er en utfordring, spesielt for pasienter med kroniske sykdommer eller tilstander, og pasienter som bruker flere legemidler samtidig.

Medisinstart er en norsk apotektjeneste hvor pasienter som nylig har startet langvarig behandling med et legemiddel de ikke har brukt før, får to oppfølgingssamtaler med farmasøyt ca. 1–2 og 3–5 uker etter reseptekspedisjon. Hensikten med tjenesten er å bidra til riktig legemiddelbruk ved å styrke pasientens trygghet ved behandlingen og motivasjon til å ta legemidlene som foreskrevet. 

Kort om studien

Apokus har gjennomført en randomisert kontrollert studie for å undersøke om tjenesten Medisinstart øker pasienters etterlevelse av foreskrevet behandling med hjerte- og karlegemidler. Studien undersøkte også pasientens trygghet og motivasjon for å følge behandlingen.

Studien ble gjennomført i 2014–2015 og omfattet totalt 1480 pasienter som ble rekruttert av 67 apotek fra hele landet. Halvparten av pasientene ble tilfeldig trukket ut til en intervensjonsgruppe som fikk Medisinstart, mens den andre halvparten ble inkludert i en kontrollgruppe som fikk vanlig oppfølging i apoteket. 

Etterlevelsen ble målt ved bruk av validerte spørreskjema som ble besvart av pasientene, 7 og 18 uker etter reseptekspedisjon. I tillegg ble etterlevelsen målt etter 52 uker ved hjelp av data fra Reseptregisteret. Pasientenes trygghet og motivasjon for å følge behandlingen ble målt ved bruk av Beliefs about Medicine Questionnaire (BMQ) ved 0, 7 og 18 uker etter reseptekspedisjon.

Funn fra studien

Studien viste at etterlevelsen i Medisinstartgruppen var signifikant høyere enn i kontrollgruppen 7 og 18 uker etter reseptekspedisjon (hhv. 4,5 og 5 prosentpoeng forskjell, p ≤ 0,021). Forskjellen var størst for pasienter som startet med statiner (hhv. 10,6 og 10,2 prosentpoeng, p ≤ 0,022). Etter 52 uker var det ingen signifikant forskjell i etterlevelse mellom Medisinstart- og kontrollgruppen (alle legemidler analysert samlet). Subgruppeanalyser viste imidlertid at etterlevelsen blant statinbrukerne i Medisinstartgruppen var signifikant høyere enn etterlevelsen i en matchet populasjonsbasert kontrollgruppe (n = 1500) (9,1 prosentpoeng forskjell, p = 0,019). Pasientene i Medisinstartgruppen rapporterte også en større reduksjon i legemiddelrelatert bekymring både ved 7 og 18 uker, sammenlignet med pasienter i kontrollgruppen (p ≤ 0,034). 

Resultatene tyder på at oppstartsveiledning med farmasøyt kan bidra til å øke etterlevelsen blant pasienter som starter med langvarig legemiddelbehandling.

Les hele artikkelen i tidsskriftet International Journal of Pharmacy Practice.

Oppdragsgiver: Apotekforeningen