Evaluering av Medisinstart

Skrevet av Apokus

Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste, som utføres av farmasøyter i norske apotek. Målet med tjenesten er å bidra til riktig legemiddelbruk og økt etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Studien skal undersøke hvordan pasienter og tjenestefarmasøyter synes Medisinstart fungerer og evaluere implementeringen av tjenesten i praksis.

Medisinstart er en norsk tjeneste med oppstartsveiledning hvor pasienter, som nylig har startet med et nytt hjerte- og karlegemiddel, får to oppfølgingssamtaler ca. 1–2 og 3–5 uker etter reseptekspedisjon. Tjenesten er offentlig finansiert og ble tilgjengelig i apotek 01.05.2018 som en treårs prøveordning.

Effekten av Medisinstart er undersøkt i Medisinstartstudien, men det mangler kunnskap om apotekenes implementering av tjenesten og hvilken opplevd nytteverdi den har for pasienter som mottar tjenesten. Apotekforeningen har derfor gitt Apokus i oppdrag å gjøre en studie for å evaluere Medisinstart i norske apotek. Studien vil undersøke pasienttilfredshet og se på dette i sammenheng med funn og tiltak som gjøres i oppfølgingssamtalene. Studien vil også fokusere på hvordan opplæringen, implementeringen og gjennomføringen av tjenesten har fungert i apotek.

Formål med studien

Formålet med studien er å bidra til at nytteverdien av tjenesten Medisinstart blir størst mulig for pasient og samfunn. Studien skal bidra med kunnskap om hvordan pasienter og tjenestefarmasøyter synes Medisinstart fungerer. Denne kunnskapen kan videre danne grunnlag for utviklings- eller forbedringstiltak for å optimalisere tjenesten. Evalueringen kan i tillegg bidra til læring som er nyttig både for Medisinstart, og for utvikling og implementering av apotektjenester generelt.

Studiedesign

Apokus designet en prospektiv beskrivende studie som skal evaluere tjenesten Medisinstart. Studien består av to hoveddeler:

  1. Undersøkelse av pasienttilfredshet
  2. Spørreundersøkelse om implementering av tjenesten

Oppdragsperiode og status

April 2019februar 2020. Sluttrapport er overlevert oppdragsgiver.
Prosjektleder Sara Bremer

Omtale av studien

Ønsker å utvide Medisinstart til flere pasientgrupper (apotek.no)

Apotekene ønsker mer ansvar for pasienter med type-2 diabetes (Dagens Medisin)