Nytteeffekter av Medisinstart

Medisinstart er en apotektjeneste hvor hensikten er å bidra til riktig legemiddelbruk ved å styrke pasientens trygghet ved behandlingen og motivasjon til å ta legemidlene som forskrevet.

Medisinstart-studien ble utført på oppdrag fra Apotekforeningen. Foreløpig rapport med resultater på primærendepunktet er levert Apotekforeningen i mars 2017.

Ragnar Hovland er tidligere utviklingsleder i Apokus, og var forskningsansvarlig for Medisinstart-studien.

 

Formål med Medisinstart-studien

Målgruppen for Medisinstart er pasienter som skal starte en langvarig behandling med et legemiddel de ikke har brukt før. Hensikten med tjenesten er å bidra til riktig legemiddelbruk ved å styrke pasientens trygghet ved behandlingen og motivasjon til å ta legemidlene som forskrevet. 

«Nytteeffekter av Medisinstart» er en randomisert kontrollert studie som omfatter 1500 pasienter fordelt på 67 apotek spredt over hele landet. Formålet med studien var å undersøke om Medisinstart øker etterlevelsen av forskrevet behandling. Man undersøkte også pasientens trygghet ved behandlingen og dermed motivasjonen til å følge denne. Studien skulle avdekke om Medisinstart har nytteverdier for pasient, samfunn og apotek. 

Apokus har prosjektlederansvar for studien. Dette innebærer utarbeidelse av studieprotokoll og -materiell, innhenting av godkjenninger fra relevante myndigheter, opplæring og oppfølging av studiefarmasøyter og studieapotek, gjennomføring av studien og analyse og publisering av resultater. 

Metode

Dette er en åpen randomisert kontrollert studie (RCT) der en sammenligner etterlevelse og tiltro til behandlingen hos legemiddelbrukere som får tjenesten Medisinstart med personer som ikke får tjenesten. Datakilder inkluderer spørreskjema til studiedeltakere og tjenestefarmasøyter, semistrukturerte intervjuer, og registerdata fra Reseptregisteret.

Tidsplan

Protokoll ble utarbeidet og godkjenninger fra REK og Datatilsynet innhentet våren 2014. Studien ble gjennomført i apotek mellom oktober 2014 og juni 2015. Publisering er planlagt i 2018/19.

Verdi for oppdragsgiver

Studien «Nytteeffekter av Medisinstart» har synliggjort Apotekforeningen som en pådriver for kunnskapsbaserte helsetjenester i apotek, både internt i apotekbransjen og eksternt i helsevesenet. Studien har vært en døråpner mot helsemyndighetene, noe som blant annet har medført at Medisinstart er omtalt i Legemiddelmeldingen fra 2015. Apotekforeningen vil bruke resultatene fra studien i sitt arbeid med myndighetene for å etablere offentlig finansierte helsetjenester i norske apotek.

Omtale av forskningsstudien

Medisinstart (Apotekforeningen)

Effectiveness of Medisinstart (ClinicalTrials.gov)