Kartlegging av apotektjenester

Kartlegging av apotektjenester

Vi ble bedt om å gjennomføre en kartleggingsstudie med datainnsamling fra 43 apotek. Vi skal undersøke hvilken informasjon og veiledning de ansatte gir ved reseptekspedisjon, samt hvilke intervensjoner som utføres. Studien skal også kartlegge hvor ofte de apotekansatte, i selvvalget, henviser til lege av medisinske årsaker og gir råd om egenomsorg som de vurderer at har spart kundene for et legebesøk.

Studien er utført på oppdrag fra Apotekforeningen. Sluttrapport er levert Apotekforeningen i desember 2016.

Farmasøyttjenester - pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter

Farmasøyttjenester - pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter

I dette oppdraget ble vi bedt om å utarbeide en kunnskapsoppsummering som beskriver hvilke pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter internasjonalt. Vi snakket med nøkkelpersoner og vurderte kunnskapsgrunnlaget for tjenestene. Omtalte tjenester i rapporten inkluderer blant annet vaksinasjon i apotek, oppstartssamtale, farmasøytforskrivning, legemiddelgjennomgang, teknisk veiledning.

Kunnskapsoppsummeringen ble utført på oppdrag fra Apotekforeningen i 2014.

Utvikling av apotektjenesten «Inhalasjonsveiledning»

Utvikling av apotektjenesten «Inhalasjonsveiledning»

Helse- og omsorgsdepartementet satte i Statsbudsjettet for 2016 av penger til en prøveordning for en apotektjeneste rettet mot astma- og kolspasienter som bruker inhalasjonsmedisin. Prosjektet har inkludert kunnskapsinnhenting, tjenesteutvikling og implementering i apotek.

Apokus har utviklet og implementert den kunnskapsbaserte apotektjenesten på oppdrag fra Apotekforeningen.

Nytteeffekter av Medisinstart

Nytteeffekter av Medisinstart

Medisinstart er en apotektjeneste hvor hensikten er å bidra til riktig legemiddelbruk ved å styrke pasientens trygghet ved behandlingen og motivasjon til å ta legemidlene som forskrevet.

Medisinstart-studien ble utført på oppdrag fra Apotekforeningen. Foreløpig rapport med resultater på primærendepunktet er levert Apotekforeningen i mars 2017.