Medisinstart-studien

Medisinstart-studien

«Nytteeffekter av Medisinstart» er en randomisert kontrollert studie for å innhente kunnskap om ny apotektjeneste. Vi har prosjektlederansvaret for denne studien. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av studieprotokoll og -materiell, opplæring og oppfølging av studiefarmasøyter og studieapotek, gjennomføring av studien og analyse og publisering av resultater.

Les mer om dette forskningsprosjektet
Kartlegging av apotektjenester

Kartlegging av apotektjenester

Hvordan er tidsbruken knyttet til ekspedisjon av resepter i apotek, og hvor ofte kontakter farmasøyten lege i forbindelse med ekspedisjon av resepter? Dette er noen av mange spørsmål som skal besvares når vi skal gjennomføre en kartleggingsundersøkelse i 43 apotek.

Les mer om dette prosjektet
Inhalasjons-veiledning

Inhalasjons-veiledning

Inhalasjonsveiledning er den første offentlig finansierte helsetjenesten som tilbys i apotek. Apokus fikk ansvar for å utvikle en standardisert tjeneste på oppdrag fra Apotekforeningen. Tjenesten ble lansert i 2016.

Les mer om prosjektet