Evaluering av Inhalasjonsveiledning i apotek

Apokus har gjennomført en praksisnær studie i 42 apotek for å evaluere effekt av apotektjenesten Inhalasjonsveiledning. Resultatene er åpent tilgjengelig i det vitenskapelige tidsskriftet Patient education and counseling.

 

Nesten en halv million nordmenn bruker inhalasjonslegemidler mot astma og kols, og mange av disse bruker dem feil. Når det snakkes om feilbruk av inhalasjonslegemidler, kan dette bestå av feilbruk i form av lav etterlevelse, men også i form av feil inhalasjonsteknikk. Man vet at etterlevelsen av legemidler brukt for kroniske tilstander er lav og cirka halvparten av pasientene bruker legemidlene slik de er ment. Når det gjelder feil inhalasjonsteknikk viser studier at alt fra 4 til 94 % av pasientene bruker inhalatoren sin feil, avhengig av type inhalator og metoden brukt for å måle feilbruk. Konsekvensene av feilbruk kan være dårligere effekt av legemidlene og dermed redusert sykdomskontroll, samt økt risiko for bivirkninger.

Kort om studien

Apokus designet en praksisnær studie som involverte 42 apotek. Målet med studien var å evaluere effekt av apotektjenesten Inhalasjonsveiledning som tilbys alle som bruker inhalasjonsmedisiner mot astma eller kols. I studien skulle et utvalg av apotek som var komme godt i gang med tjenesten undersøke pasientenes inhalasjonsteknikk før og etter Inhalasjonsveiledning samt utbytte av tjenesten. Inhalasjonsteknikken ble målt rett før og rett etter Inhalasjonsveiledning, og tre måneder etter tjenesten. Tidspunkt for oppfølging 2 ble lagt til tre måneder etter Inhalasjonsveiledning for å samkjøre med forventet tidspunkt for neste uttak av faste medisiner. 

Funn fra studien

Før tjenesten ble det observert inhalasjonsteknikk uten kritiske feil i 31 % av tilfellene, og kun åtte prosent var helt feilfrie. Rett etter tjenesten ble det observert teknikk uten kritiske feil i 86 % av tilfellene og feilfri teknikk i 72 % av tilfellene.

Les resultatene i Patient education and counseling

Oppdragsgiver: Apotekforeningen