Utvikling av apotektjenesten «Inhalasjonsveiledning»

Helse- og omsorgsdepartementet satte i Statsbudsjettet for 2016 av penger til en prøveordning for en apotektjeneste rettet mot astma- og kolspasienter som bruker inhalasjonsmedisin. Prosjektet har inkludert kunnskapsinnhenting, tjenesteutvikling og implementering i apotek.

Apokus har utviklet og implementert den kunnskapsbaserte apotektjenesten på oppdrag fra Apotekforeningen.

Bakgrunn og formål med prosjektet

Helse- og omsorgsdepartementet satte i Statsbudsjettet for 2016 av penger til en prøveordning for en apotektjeneste rettet mot astma- og kolspasienter som bruker inhalasjonsmedisin. Formålet med tjenesten skulle være å forebygge feilbruk og bedre etterlevelsen hos denne pasientgruppen. På bakgrunn av dette ønsket Apotekforeningen å utvikle en bransjefelles, standardisert tjeneste inkludert et opplæringsprogram. Apokus fikk ansvar for å utvikle dette i tett samarbeid med Apotekforeningen.

Metode

Tjenesten ble utviklet i fire faser:

  1. Kunnskapsinnhenting; litteratursøk og samtaler med apotekaktører i andre land med tilsvarende tjenester
  2. Forventningsavklaring og forankring med alle apotekaktørene
  3. Utarbeidelse av standard for tjenesten, tjenestemanual og materiell til bruk ved gjennomføring av tjenesten i apotek
  4. Utvikling av opplæringsprogram for tjenestefarmasøyter

Tidsplan

Arbeidet ble påbegynt ved fremleggelsen av Statsbudsjettet i oktober 2015. Tjenesten, inkludert materiell og opplæringsprogram, ble overlevert til Apotekforeningen 29. januar 2016. Tjenesten ble tilbudt i apotek fra 1. mars 2016.

Verdi for oppdragsgiver

Inhalasjonsveiledning er den første offentlig finansierte helsetjenesten som tilbys i apotek. Det var derfor av stor viktighet for Apotekforeningen å utvikle en standardisert tjeneste med høy kvalitet på kortest mulig tid. Tilbakemeldinger som så langt er kommet fra apotek, pasienter og myndigheter tyder på at dette er oppnådd. Tjenesten vil evalueres i løpet av 2016.

 

Ekstern omtale av Inhalasjonsveiledning

Inhalasjonsveiledning.no

Bruker du inhalatoren riktig? (helsenorge.no)