Nytteeffekter av Medisinstart

Medisinstart er en apotektjeneste som skal bidra til riktig legemiddelbruk ved å styrke pasientens trygghet ved behandlingen og motivasjon til å ta legemidlene som foreskrevet.

Apokus har på oppdrag fra Apotekforeningen gjennomført studien «Nytteeffekter av Medisinstart» for å evaluere tjenesten i et utvalg pilotapotek. Resultatene fra studien ble publisert i en intern rapport til Apotekforeningen i mars 2017, og i en åpent tilgjengelig vitenskapelig artikkel i desember 2019.

Medisinstart er en apotektjeneste der pasienter som nylig har startet langvarig behandling med et legemiddel de ikke har brukt før, får to oppfølgingssamtaler med en apotekfarmasøyt ca. 1–2 og 3–5 uker etter reseptekspedisjon. Hensikten med tjenesten er å bidra til riktig legemiddelbruk ved å styrke pasientens trygghet ved behandlingen og motivasjon til å ta legemidlene som foreskrevet.

Apokus har på oppdrag fra Apotekforeningen gjennomført studien «Nytteeffekter av Medisinstart» for å evaluere tjenesten i et utvalg pilotapotek.

Formålet med studien

Formålet med studien var å undersøke om Medisinstart øker pasienters etterlevelse av forskrevet behandling med hjerte- og karlegemidler. Studien skulle også undersøke pasientens trygghet og motivasjon for å følge behandlingen.

Metode

Det ble gjennomført en åpen randomisert kontrollert studie med totalt 1480 pasienter, som ble rekruttert av 67 norske apotek i 2014–2015. Halvparten av pasientene ble tilfeldig trukket ut til intervensjonsgruppen som fikk Medisinstart, mens den andre halvparten ble inkludert i en kontrollgruppe som fikk vanlig oppfølging i apoteket. 

Datakilder omfattet spørreskjema til studiedeltakere og tjenestefarmasøyter, semistrukturerte intervjuer, og registerdata fra Reseptregisteret.

Resultater

Resultatene fra studien ble publisert i en intern rapport til Apotekforeningen i mars 2017, og i en åpent tilgjengelig vitenskapelig artikkel i desember 2019. Se våre publikasjoner.

Verdi for oppdragsgiver

Studien «Nytteeffekter av Medisinstart» har synliggjort Apotekforeningen som en pådriver for kunnskapsbaserte helsetjenester i apotek, både internt i apotekbransjen og eksternt i helsevesenet. Studien har vært en døråpner i arbeidet med helsemyndighetene, og har bidratt til at Medisinstart ble innført med offentlig finansiering som en treårig prøveordning fra 01.05.2018.

Omtale av studien

Medisinstart (Apotekforeningen)

Effectiveness of Medisinstart (ClinicalTrials.gov)

Artikkel i tidsskriftet International Journal of Pharmacy Practice