Kartlegging av apotektjenester

Vi ble bedt om å gjennomføre en kartleggingsstudie med datainnsamling fra 43 apotek. Vi skal undersøke hvilken informasjon og veiledning de ansatte gir ved reseptekspedisjon, samt hvilke intervensjoner som utføres. Studien skal også kartlegge hvor ofte de apotekansatte, i selvvalget, henviser til lege av medisinske årsaker og gir råd om egenomsorg som de vurderer at har spart kundene for et legebesøk.

Studien er utført på oppdrag fra Apotekforeningen. Sluttrapport er levert Apotekforeningen i desember 2016.

Oppdragets formål

Daglig utføres det oppgaver på apoteket som bidrar til riktig legemiddelbruk hos kundene og øker pasientsikkerheten. Eksempler på slike oppgaver er intervensjoner, informasjon og veiledning. Hensikten med studien er å kartlegge omfanget av slike «farmasøytiske tjenester» som utføres i forbindelse med ekspedisjon av resepter i apotek, samt tidsbruken av dette. I tillegg undersøkes det hvor ofte de apotekansatte, i selvvalget, henviser til lege av medisinske årsaker og gir råd om egenomsorg som de vurderer at har spart kundene for et legebesøk.

Metode

Apokus har prosjektlederansvar for studien. Dette innebærer utarbeidelse av studieprotokoll og –materiell, opplæring og oppfølging av studieapotek og ansatte som deltar, gjennomføring av studien og analyse og publisering av resultater.

Ansatte ved 42 apotek, spredt over hele landet, rapporterte fra alle sine reseptekspedisjoner i totalt fire uker. Det ble også rapportert fra selvvalget gjennom studieperioden.

 

Tidsplan

Protokollen ble utarbeidet høsten 2015. Studien ble gjennomført i apotekene mellom 4. april og 1.mai 2016. Kvalitetskontroll og analyse av resultatene foregår i 2. og 3. kvartal 2016, og resultatene ble rapportert til Apotekforeningen i 4. kvartal 2016.

 

Verdi for oppdragsgiver

Apotekforeningen ønsker å synliggjøre hvilken merverdi apotekene tilfører for den enkelte kunde og samfunnet, og denne kartleggingen av farmasøytiske tjenester vil kunne bidra til dette. Videre kan dette legge grunnlaget for at myndighetene kan bruke apotek som et mer aktivt virkemiddel for å bedre pasienters legemiddelbruk, og dermed øke pasientsikkerheten. 

 

Omtale av prosjektet

Hilde Ariansen og Stine Rønningen forteller om studien

 

Etterlengtet studie i apotek - skal kartlegge seg selv (Apotekforeningen)

Apotekene kartlegger seg selv (Farmasøytisk tidsskrift 19.april 2016)