Farmasøyttjenester - pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter

I dette oppdraget ble vi bedt om å utarbeide en kunnskapsoppsummering som beskriver hvilke pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter internasjonalt. Vi snakket med nøkkelpersoner og vurderte kunnskapsgrunnlaget for tjenestene. Omtalte tjenester i rapporten inkluderer blant annet vaksinasjon i apotek, oppstartssamtale, farmasøytforskrivning, legemiddelgjennomgang, teknisk veiledning.

Kunnskapsoppsummeringen ble utført på oppdrag fra Apotekforeningen i 2014.

Bakgrunn og formål for oppdraget

Under forarbeidene til Legemiddelmeldingen i 2014 ble det fra Helse- og omsorgsdepartementet bestilt en utredning om farmasøyttjenester fra Helsedirektoratet («Utredninger om farmasøyttjenester og etterlevelse av behandling med legemidler»). Apotekforeningen hadde et behov for å danne seg et godt grunnlag for konstruktive innspill til denne utredningen. Apokus fikk derfor i oppdrag å utarbeide en rapport om pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter internasjonalt.

Metode

Kunnskapsinnhentingen ble utført ved hjelp av samtaler og mailkorrespondanse med representanter for internasjonale farmasøyt- og apotekorganisasjoner, samt søk på PubMed og Google. Resultatene ble sammenstilt i en rapport «Farmasøyttjenester – Pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter – En oversikt over status internasjonalt».

Tidsplan

Kunnskapsinnhenting og sammenskriving av rapporten ble gjennomført i perioden april – juni 2014.

Verdi for oppdragsgiver

Apotekforeningen brukte innholdet i rapporten aktivt i møter med Helsedirektoratet. Dette førte til at rapporten i sin helhet ble lagt ved Helsedirektoratets utredning. Rapporten har i så måte bidratt til det gjennomslaget Apotekforeningen fikk i Legemiddelmeldingen.

Les kunnskapsoppsummeringen