Apotektjenesten Inhalasjonsveiledning - årlig revisjon 2020

Apotektjenesten Inhalasjonsveiledning - årlig revisjon 2020

-

Fra 2016 tilbys tjenesten Inhalasjonsveiledning i alle apotek med offentlig finansiering. For å sikre likeverdig kvalitet på tjenesten i alle apotek er det utviklet pasientrettet materiell, støtteverktøy for gjennomføring og opplæringsprogram. Årlig gjennomgår Apokus på oppdrag fra Apotekforeningen alt materiellet for å kvalitetssikre at det er oppdatert.

Apotektjenesten Medisinstart - årlig revisjon 2020

Apotektjenesten Medisinstart - årlig revisjon 2020

-

Fra 2018 tilbys tjenesten Medisinstart i alle apotek med offentlig finansiering. For å sikre likeverdig kvalitet på tjenesten i alle apotek er det utviklet pasientrettet materiell, støtteverktøy for gjennomføring og opplæringsprogram. Årlig gjennomgår Apokus på oppdrag fra Apotekforeningen alt materiellet for å kvalitetssikre at det er oppdatert.

Evaluering av Medisinstart

Evaluering av Medisinstart

Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste, som utføres av farmasøyter i norske apotek. Målet med tjenesten er å bidra til riktig legemiddelbruk og økt etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Studien skal undersøke hvordan pasienter og tjenestefarmasøyter synes Medisinstart fungerer og evaluere implementeringen av tjenesten i praksis.

Utrede modell for bransjefelles opplæringsprogram for internasjonale apotekfarmasøyter

Utrede modell for bransjefelles opplæringsprogram for internasjonale apotekfarmasøyter

Hvert år ansettes det farmasøyter i norske apotek har studert og tatt sin eksamen ved utenlandske universitet og høyskoler. Apotekaktørene har identifisert behov for et bransjefelles opplæringsprogram for farmasøyter utdannet i utlandet. Apotekforeningen har engasjert Apokus til å utrede hvordan et bransjefelles opplæringsprogram for farmasøyter med utdannelse fra utlandet kan bygges opp og realiseres.

Evaluering av Inhalasjonsveiledning

Evaluering av Inhalasjonsveiledning

Inhalasjonsveiledning er en offentlig finansiert tjeneste, som utføres av farmasøyter i norske apotek. Hensikten med tjenesten er å bidra til at astma- og kolspasienter får god sykdomskontroll gjennom riktig bruk av sin inhalasjonsmedisin.

Formålet med studien var primært å undersøke om Inhalasjonsveiledning bidrar til riktig bruk av inhalasjonsmedisin.

Nytteeffekter av Medisinstart

Nytteeffekter av Medisinstart

Medisinstart er en apotektjeneste som skal bidra til riktig legemiddelbruk ved å styrke pasientens trygghet ved behandlingen og motivasjon til å ta legemidlene som foreskrevet.

Apokus har på oppdrag fra Apotekforeningen gjennomført studien «Nytteeffekter av Medisinstart» for å evaluere tjenesten i et utvalg pilotapotek. Resultatene fra studien ble publisert i en intern rapport til Apotekforeningen i mars 2017, og i en åpent tilgjengelig vitenskapelig artikkel i desember 2019.

Utvikling av apotektjenesten «Inhalasjonsveiledning»

Utvikling av apotektjenesten «Inhalasjonsveiledning»

Helse- og omsorgsdepartementet satte i Statsbudsjettet for 2016 av penger til en prøveordning for en apotektjeneste rettet mot astma- og kolspasienter som bruker inhalasjonsmedisin. Prosjektet har inkludert kunnskapsinnhenting, tjenesteutvikling og implementering i apotek.

Apokus har utviklet og implementert den kunnskapsbaserte apotektjenesten på oppdrag fra Apotekforeningen.

Farmasøyttjenester - pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter

Farmasøyttjenester - pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter

I dette oppdraget ble vi bedt om å utarbeide en kunnskapsoppsummering som beskriver hvilke pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter internasjonalt. Vi snakket med nøkkelpersoner og vurderte kunnskapsgrunnlaget for tjenestene. Omtalte tjenester i rapporten inkluderer blant annet vaksinasjon i apotek, oppstartssamtale, farmasøytforskrivning, legemiddelgjennomgang, teknisk veiledning.

Kunnskapsoppsummeringen ble utført på oppdrag fra Apotekforeningen i 2014.

Kartlegging av apotektjenester

Kartlegging av apotektjenester

Vi ble bedt om å gjennomføre en kartleggingsstudie med datainnsamling fra 43 apotek. Vi skal undersøke hvilken informasjon og veiledning de ansatte gir ved reseptekspedisjon, samt hvilke intervensjoner som utføres. Studien skal også kartlegge hvor ofte de apotekansatte, i selvvalget, henviser til lege av medisinske årsaker og gir råd om egenomsorg som de vurderer at har spart kundene for et legebesøk.

Studien er utført på oppdrag fra Apotekforeningen. Sluttrapport er levert Apotekforeningen i desember 2016.