Bakgrunn og historie

Apokus er resultat av en idédugnad som har involvert hele apotekbransjen. Det hele startet med et prosjekt høsten 2010. Seks år senere har vi produsert 85 e-læringskurs, flere bransjefelles kampanjer og er i gang med studien Medisinstart.

Historien

Apotekforeningen og Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi initierte høsten 2010 et prosjekt for å utrede et nytt kompetanse- og utviklingssenter for apotek. Initiativtakerne ønsket å få utredet muligheten for å etablere en felles bransjeløsning for videre- og etterutdanning av farmasøyter og apotekteknikere, i kombinasjon med aktiviteter knyttet til analyse, dokumentasjon og utvikling av apotekpraksis.

Det ble etablert en bredt sammensatt prosjektgruppe som utarbeidet forslag til formål, virksomhetsplan og rammer for et slikt senter. I prosjektgruppen var ledelsen fra apotekkjedene og sykehusapotekene representert, i tillegg til representanter fra selvstendige apotek og oppdragsgiverne. Norges Farmaceutiske forening, Farmasiforbundet og Norsk Farmasøytisk Selskap ga innspill og ble konsultert underveis i tillegg til at Helsedirektoratet og lærestedene ble orientert.

Sommeren 2011 ble virksomhetsplanen for senteret lagt frem for oppdragsgiverne. Den skisserte en selvstendig virksomhet som kunne utarbeide opplæringsprogrammer og gjennomføre praksisnære prosjekter innenfor områder hvor apotekbransjen har nytte av å finne løsninger sammen. 

8. september 2011 ble Apokus en realitet etter at apotekene gjennom Apotekforeningens styre ga klarsignal til planene, og styret i "Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi" vedtok å gå inn i selskapet som hovedaksjonær (66%) og største bidragsyter til Apokus' drift de første årene.

undefined

F.v: Dordi E. Drønen, Eirin S. Bergshamn, Elin R. Andersen, Ragnar Hovland, Christine Frigaard, Miriam S. Onarheim og Ingvild Hunsrød, våren 2015. Siden bildet ble tatt har også Stine W. Rønningen og Åse Ertesvåg blitt med i Apokus-teamet.

Igangsetting og lansering

Rekruttering av medarbeidere og etablering av senteret kom igang høsten 2011 og i mars 2012 var de første medarbeiderne på plass.  Etter en hektisk oppstartsperiode ble de første e-læringskursene lansert i september 2012, samtidig som prosjektvirksomheten ble startet opp.

I 2013 var Apokus med på å utvikle den landsomfattende informasjonskampanjen NB2013. Det hadde aldri tidligere vært gjennomført en så omfattende kampanje i norske apotek, og kampanjen fikk svært positive tilbakemeldinger.

Høsten 2014 startet studien Medisinstart, et forskningsprosjektet som undersøker effekten av en ny rådgivningstjeneste i apotek. Apokus utfører studien på oppdrag for Apotekforeningen.

I 2016 har vi lansert flere kurs, vi har rullet ut kampanjen Inhalasjonsveiledning og Medisinstart vil fortsette som planlagt. Hvis du vil følge med på hva Apokus gjør, følg oss gjerne i sosiale medier! 

Apokus på Facebook | Apokus på Twitter