Hva gjorde Apokus i 2019?

Vi har produsert 17 e-læringskurs, gjennomført en forskningsstudie og holdt undervisning for apotekansatte. Se oppsummeringen fra 2019 her.

Produksjon av e-læringskurs og bransjefelles utviklingsprosjekter har i 2019 utgjort hovedaktiviteten i selskapet.

 

Kurskatalogen Apokus:365 og øvrige opplæringsaktiviteter

E-læringskurs
Ved årsskiftet består kurskatalogen «Apokus:365 God som legemiddelrådgiver» av 77 e-læringskurs, hvorav 17 er nyutviklet i 2019. Evalueringene fra brukerne er gode, og apotekaktørene gir gode tilbakemeldinger. 195 000 kursgjennomføringer er rapportert siden lansering av kurskatalogen i 2012, en økning på 25 000 fra 2018. 

Treningslab og undervisning
Apokus har i 2019 holdt foredrag og undervisning for apotekansatte på større samlinger arrangert av apotekaktørene.  Praktisk trening i Medisinstart og Inhalasjonsveiledning har vært etterspurt, likeledes undervisningskonseptet Treningslab innenfor ulike tema. På Farmasidagene 2019 ble det gjennomført Treningslab for andre år på rad. Rundt 100 deltakere på konferansen fikk med seg Treningslab i «Avmedisinering» og «Farmasøyten som problemløser i selvvalget».

 

Bransjefelles utviklingsprosjekter

Apotektjenesten Medisinstart
Medisinstart ble lansert som en offentlig finansiert apotektjeneste i 2018. Apokus har på oppdrag fra Apotekforeningen designet og igangsatt en studie for å undersøke pasientenes tilfredshet med tjenesten, samt få innsikt i hvordan apotekene evaluerer implementeringen. Resultater fra studien «Evaluering av Medisinstart» legges frem for oppdragsgiver i februar 2020.

Tjenestens materiell og opplæringsprogram er revidert og videreutviklet.  

Apotekforeningen jobber politisk for å utvide tjenesten til nye pasientgrupper. Apokus har utviklet flere faktaark i tilfelle apotekene skal tilby tjenesten til nye pasientgrupper i 2020.

Apotektjenesten Inhalasjonsveiledning
Inhalasjonsveiledning ble lansert som en offentlig finansiert apotektjeneste i 2016. Apokus har i 2019 revidert og videreutviklet materiell og opplæringsprogram, herunder nye e-læringskurs.

Vitenskapelig publikasjon
Artikkelen «Effect of a pharmacist‐led intervention on adherence among patients with a first‐time prescription for a cardiovascular medicine: a randomized controlled trial in Norwegian pharmacies” ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet “International journal of pharmacy practice” i desember 2019. Artikkelen rapporterer funn fra den randomiserte kontrollerte studien “Nytteeffekter av Medisinstart» som ble gjennomført i 67 pilotapotek i perioden 2014-2015.

Apokus mot 2025

Styret i Apokus har i 2019 jobbet grundig med selskapets forretningsmodell og strategi i et 3-5 års perspektiv. Kunder og interessenter har vært intervjuet for å få god innsikt i hvilke behov og ønsker de har til Apokus fremover. Styret har i løpet av året vært samlet til arbeidsmøter for å diskutere muligheter og ønsket utvikling i et 3-5 års perspektiv.  Strategiarbeidet fortsetter i 2020.