Hva gjorde Apokus i 2017?

Det er produsert 17 e-læringskurs og arbeidet med 4 forsknings- og utviklingsprosjekter i 2017. Se oppsummeringen her.

Årsrapport 2017

17 nye e-læringskurs

Apokus:365 God som legemiddelrådgiver er det største opplæringsproduktet fra Apokus. Ved årsskiftet består kurskatalogen av 74 kurs, hvorav 17 er nyutviklet i 2017. I tillegg ble det sikret at eksisterende kurs var oppdaterte. Alle kurs revideres jevnlig.

120 000 kursgjennomføringer er rapportert siden lansering av kurskatalogen høsten 2012.

Få en full oversikt over kursene i Apokus 365 God som legemiddelrådgiver.

Øvrige aktiviteter

Vi har vært tilstede med stand på kjededagene til Apotek 1, Boots apotek, Sykehusapotekene og på NMDs fagdag.

Vi har undervist i temaene «Trygg herjing med legemidler» eller «Jerntilskudd» for til sammen 210 ansatte fra Apotek 1, Boots apotek og Sykehusapotekene. Itillegg har vi deltatt med undervisning for farmasistudenter i forbindelse med midtpraksissamling.

Apokus.no har fått seg en «facelift» og vi fyller stadig på med nytt innhold for å gjøre sidene mer attraktive for apotekansatte. Privatpersoner kan fra 2017 kjøpe kursabonnement online.

Medisinstart-studien

I 2017 har viktige aktiviteter i Medisinstart-studien vært rapport med foreløpige resultater til Helsedirektoratet, og analyse av data for å undersøke etterlevelsen etter 1 år. Arbeid med analyser og rapportering av resultater fra studien fortsetter i 2018 med mål om å få studien publisert i et vitenskapelig tidsskrift.

Innføring av apotektjenesten Medisinstart

Vi har gjennomført fokusgrupper, utarbeidet en overordnet plan for opplæringsprogrammet og igangsatt utvikling av de ulike opplæringselementene. 

Apotektjenesten Inhalasjonsveiledning

Helsemyndighetene bevilget i 2016 finansiering til en apotektjeneste for å sikre riktig bruk av inhalasjonsmedisiner. Tjenesten Inhalasjonsveiledning ble innført som bransjefelles tjeneste i mars 2016. Apokus har hatt ansvar for utvikling av tjenesten, og er forskningsansvarlig for studien "Evaluering av Inhalasjonsveiledning".

I 2017 har tjenestemanual, faktaark og annet skriftlig materiell for Inhalasjonsveiledning blitt grundig revidert.

Sluttrapport ble levert til Helsedirektoratet, og vi har levert manus til en vitenskapelig artikkel som er sendt inn til et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift. Et nytt nettkurs planlegges i 2018.