Hva gjorde Apokus i 2012?

2012 var det første året med drift etter at selskapet ble reorganisert høsten 2011. Den viktigste aktiviteten for Apokus i 2012 har vært produksjon av e-læringskurs. Se oppsummeringen her.

Årsberetning 2012

Historien

Apotekforeningen og Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi initierte høsten 2010 et prosjekt for å utrede et nytt kompetanse- og utviklingssenter for apotek. Initiativtakerne ønsket å få utredet muligheten for å etablere en felles bransjeløsning for videre- og etterutdanning av farmasøyter og apotekteknikere, i kombinasjon med aktiviteter knyttet til analyse, dokumentasjon og utvikling av apotekpraksis.

Det ble etablert en bredt sammensatt prosjektgruppe som utarbeidet forslag til formål, virksomhetsplan og rammer for et slikt senter. I prosjektgruppen var ledelsen fra apotekkjedene og sykehusapotekene representert, i tillegg til representanter fra selvstendige apotek og oppdragsgiverne. Norges Farmaceutiske forening, Farmasiforbundet og Norsk Farmasøytisk Selskap ga innspill og ble konsultert underveis i tillegg til at Helsedirektoratet og lærestedene ble orientert.

Sommeren 2011 ble virksomhetsplanen for senteret lagt frem for oppdragsgiverne. Den skisserte en selvstendig virksomhet som kunne utarbeide opplæringsprogrammer og gjennomføre praksisnære prosjekter innenfor områder hvor apotekbransjen har nytte av å finne løsninger sammen. 

8. september 2011 ble Apokus en realitet etter at apotekene gjennom Apotekforeningens styre ga klarsignal til planene, og styret i "Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi" vedtok å gå inn i selskapet som hovedaksjonær (66%) og største bidragsyter til Apokus' drift de første årene.

Igangsetting og lansering

Rekruttering av medarbeidere og etablering av senteret kom igang høsten 2011 og i mars 2012 var de første medarbeiderne på plass.  Etter en hektisk oppstartsperiode ble de første e-læringskursene lansert i september 2012, samtidig som prosjektvirksomheten ble startet opp.

E-læringskurs

Den viktigste aktiviteten for Apokus i 2012 var produksjon av e-læringskurs. Det ble levert 14 egenutviklede kurs. De største apotekaktørene inngikk bedriftsabonnement på kursene, og mer enn 90% av helsepersonell i apotek har tilgang til e-læringskursene via sine arbeidsgivere.

Bransjefelles rådgivningskampanje

På oppdrag fra Apotekforeningen har Apokus levert opplæringsprogram, rådgivnings- og evalueringsverktøy til en bransjefelles rådgivningskampanje rettet mot legemiddelbrukere av nye blodfortynnende legemidler.