Strategi mot 2025

Skrevet av Apokus -

Hvordan skal Apokus jobbe for å videreutvikle helsepersonell i apotek som legemiddelrådgivere og apotek som faghandel for legemidler? Målbilde og satsningsområder mot 2025 er beskrevet i vår strategi som ble vedtatt av styret i juni 2020.

Målbilde og satsningsområder

 

 

Ledende kompetanse- og utviklingssenter for apotekpraksis

 

Apotekaktørene og Apotekforeningen har forventninger til at Apokus blir en mer synlig og proaktiv aktør. Kunnskapsproduksjon, piloter og forsøksvirksomhet nevnes. En viktig del av Apokus’ strategi mot 2025 er å ta en mer synlig posisjon som kompetanse- og utviklingssenter. Vi ønsker å være en aktør som legger til rette for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og faglig nytenking på tvers av apotekbransjen, for på den måten å inspirere til faglig videreutvikling. Apokus og Apotekforeningen samarbeider om å identifisere og prioritere interesseområder. Apokus skal på eget initiativ arbeide for økt kunnskap om kompetanseutvikling i apotek. Kunnskap vi produserer skal deles slik at den er åpent tilgjengelig.

Mot 2025 produserer Apokus ny kunnskap innenfor følgende interesseområder:

  • Opplæring som gir kvalitetsforbedring i praksis – barrierer og suksesskriterier for læring
  • Kommunikasjon mellom pasient og apotekansatt – hva kjennetegner gode kundemøter?

Apokus ønsker kommende periode å etablere samarbeidsprosjekter med FoU-miljøer i inn- og utland innenfor våre prioriterte interesseområder.

Våre utviklingsprosjekter

 

Bidra til å realisere apotekbransjens faglige ambisjoner

 

Helse- og omsorgssektoren står ovenfor store utfordringer, med økte behov og forventninger. Det stilles høye krav til innhold og kvalitet samtidig som det forventes å bli knapphet på helse- og omsorgspersonell. Apotekene ønsker å være en del av løsningen og få utvidet sitt samfunnsoppdrag når fremtidens helse- og omsorgssektor utformes. Apotekforeningens posisjonsdokument peker på at flere helsetjenester kan løses på apotekene, der apotekansattes kompetanse kan brukes til nye oppgaver som avlaster andre deler av primærhelsetjenesten.

Vi har som mål å være apotekbransjens foretrukne innovasjonspartner for å skape nye apotektjenester, og utføre utviklingsprosjekter som bidrar til å videreutvikle apotek som faghandel for legemidler og helsetjenester. Vi tilbyr et flerfaglig prosjektteam med kompetanse innen apotekfarmasi, forskning, design og opplæring. Vi påtar oss å lede bransjefelles utviklingsprosjekter fra idé til full implementering.

Våre oppdrag for Apotekforeningen

 
Styrke apotekansattes faglige kompetanse og kliniske kommunikasjonsferdigheter for å bidra til riktig legemiddelbruk

 

For apotekene er det av stor strategisk og politisk betydning å samarbeide om utvikling av et bransjefelles kurstilbud og ha en infrastruktur som gjør det mulig å raskt gjennomføre samme opplæringstiltak i alle apotek.

Vi har som mål å være apotekene og apotekansattes foretrukne partner for videreutvikling av faglig kompetanse og kliniske kommunikasjonsferdigheter. Vi skaper opplæringskonsepter som egner seg til faglig utvikling i en hektisk hverdag «der man er». I dag ivaretas det ved at alle apotekene bruker e-læring som primær opplæringsmetode, men bruk av mobiltelefon som redskap for læring blir mer og mer vanlig. Apotekaktørene etterspør bransjefelles læringsressurser tilpasset denne flaten.

En ny versjon av den bransjefelles kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver er vårt største satsningsområde innenfor opplæringsvirksomheten kommende periode. Det etterspørres både kortere og lengre kurs, i tillegg til «mer puls». Det skal tilrettelegges for læring via mobil. I tillegg skal nye Apokus:365 inneholde en større bredde av faste læringsressurser rundt en kjerne av e-læringskurs for å gjøre det lettere å repetere det man har lært. Endringene må forankres i dialog med apotekeierne.

Vårt kurstilbud

Les strategien "Apokus mot 2025" (pdf)