Medisinstart-studien

Medisinstart-studien

«Nytteeffekter av Medisinstart» er en randomisert kontrollert studie for å innhente kunnskap om ny apotektjeneste. Vi har prosjektlederansvaret for denne studien. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av studieprotokoll og -materiell, opplæring og oppfølging av studiefarmasøyter og studieapotek, gjennomføring av studien og analyse og publisering av resultater.

Les mer om dette forskningsprosjektet
Kartlegging av apotektjenester

Kartlegging av apotektjenester

Hvordan er tidsbruken knyttet til ekspedisjon av resepter i apotek, og hvor ofte kontakter farmasøyten lege i forbindelse med ekspedisjon av resepter? Dette er noen av mange spørsmål som skal besvares når vi skal gjennomføre en kartleggingsundersøkelse i 43 apotek.

Les mer om dette prosjektet
Inhalasjons-veiledning

Inhalasjons-veiledning

Helse- og omsorgsdepartementet satte i Statsbudsjettet for 2016 av penger til en prøveordning for en apotektjeneste rettet mot astma- og kolspasienter som bruker inhalasjonsmedisin. På bakgrunn av dette ønsket Apotekforeningen å utvikle en bransjefelles, standardisert tjeneste inkludert et opplæringsprogram. Apokus fikk ansvar for å utvikle dette i tett samarbeid med Apotekforeningen.

Les mer om prosjektet